SEURAN SÄÄNNÖT

KANOTKLUBBEN WIKING RY:N SÄÄNNÖT


1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kanotklubben Wiking Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porvoon kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää retki-, kunto- ja kilpamelontaa sekä kanoottiharrastusta sen eri muodoissa. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä melontaan liittyvää koulutus-, harjoitus-, valmennus ja kilpailutoimintaa. Yhdistys harjoittaa melontavälineiden vuokrausta välitystä ja säilytystä. Yhdistys omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa, järjestää keräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia.

Yhdistys kuuluu alansa keskusjärjestöihin.

3§ Turvallisuusmääräykset

Yhdistyksen järjestämissä melontatapahtumissa on jokaisen retkeen tai koulutukseen osallistujan käytettävä pelastusliiviä tai vastaavaa kelluntavälinettä. Kilpailuissa noudatetaan virallisia kilpailusääntöjä.

4§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja joka suorittaa yhdistykselle sen vuosikokouksessaan määräämän jäsenmaksun.

Nuorisojäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä alle 15 vuotias henkilö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä sekä yksityisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä, yrityksiä tai rekisteröityjä säätiöitä.

Nuoriso- ja kannatusjäsenten jäsenmaksuista päättää yhdistyksen vuosikokous.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen vuosikokouksessa.

Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta yli kahden vuoden ajan, voidaan erottaa hallituksen päätöksellä.

Jäsenellä, joka on eronnut tai erotettu ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

5§ Kunniajäsenet

Yhdistys voi hallituksen esityksestä valita kunniajäseneksi erittäin ansiokkaasti yhdistyksen ja sen päämäärien hyväksi toimineen henkilön. Kunniajäseneltä ei peritä yhdistyksen jäsenmaksua. Yhdistyksen ansiomerkki tai- tunnus, voidaan myöntää hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

6§ Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistystä edustaa ja sen hallintoa hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä. Varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään joka vuosi 15.4. mennessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin yhdistyksen läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin, sekä tiedot käsiteltävistä asioista toimittaa hallitus yhdistyksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää vuosikokouksessa päätetyssä sanomalehdessä tai jäsenkirjeellä.

Kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu säännöissä määrätyllä tavalla.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Edellisen kalenterivuoden vuosikertomus
 • Yhdistyksen tilit ja hallinto edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.
 • Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 • Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.
 • Määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksujen suuruus kullekin jäsenryhmälle.
 • Käsitellään hallituksen esitys kuluvan vuoden talousarvioksi ja päätetään siitä.
 • Joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi.
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkistamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä vuoden aikana.
 • Päätetään yhdistyksen vuosikokouksen ja ylimääräisten kokousten ilmoituslehdestä.
 • Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.
 • Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.
 • Käsitellään muut kokouksessa esiin tulleet asiat.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu sekä ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäviksi, ottaen huomioon yhdistyslain ja niiden sääntöjen määräykset.

8§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että jäsenistä puolet kerrallaan on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu kaikille hallituksen jäsenille ja läsnä on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsumana.

Hallituksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä läsnä olevat jäsenet ja muut toimihenkilöt sekä päätökset.

Pöytäkirja on tarkistettava seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallitus

 • Hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen kokousten päätösten mukaan.
 • Edustaa yhdistystä, kantaa ja vastaa sen puolesta.
 • Pitää jäsenluetteloa.
 • Vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja tilinpidosta
 • Määrää vuosikokousten ja tarvittaessa ylimääräisten kokousten ajan ja paikan ja varmistaa niihin tulevat asiat sekä kutsuu kokoukset koolle sekä panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset.
 • Laatii yhdistyksen toimintakertomuksen, talousarvion sekä toimintasuunnitelman ja esittää ne vuosikokoukselle.
 • Ilmoittaa yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajien muutokset.
 • Huolehtii varojen hankintaa koskevien suunnitelmien toteuttamisesta yhdistyksen kokouksen tekemien päätösten mukaisesti.
 • Ryhtyy yleensä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusperiä.
 • Suorittaa ne tehtävät, jotka yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan hallitukselle kuuluvat tai jotka yhdistyksen vuosikokous tai ylimääräinen kokous tehtäväksi antaa.

9§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10§ Tilinpäätös ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä edellisen vuoden tilit ja yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Näiden on viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta annettava hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kertomus tilintarkastuksesta.

11§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous edellyttäen, että sääntöjen muuttamisen hyväksi annetut äänet vastaavat vähintään 3/4 annetuista äänimääristä.

12§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päätetään samalla äänimäärällä kuin sääntöjen muuttamisesta kuitenkin siten, että sama päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä melontatoimen hyväksi siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous määrää.